Sri Pradip Kumar Biswal
President
Dr. Kusha Chandra Pradhan
Principal